Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, sakshandsamarar og leiarar

 

 

Arkivtenesta har ansvar for   å

 •   Ta imot, opna, sortera, skanna og journalføra all inngåande post.
 •   Fordela post til rett sakshandsamar.
 •   Oppretta nye arkivsaker i samband med registrering.
 •   Kvalitetssikra at sakshandsamar si registrering er korrekt.
 •   Kontrollera forfallslister og senda restanselister 4 gonger i året.
 •   Kvalitetsikra arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av all registreringa
 •   Ta seg av utlån frå eldre arkiv.
 •   Arkivera (medan me ventar på «Byggsøk» og at andre system skal bli godkjende etter Noark 5)
 •   Journalføra interne og utgåande dokument.
 •   Oppdatere Osterøy kommune sin offentlege postjournal
 •   Opplæring i arkivsystem

 

Sakshandsamar har ansvar for

 •   Å levera personleg adresserte papirdokument  til dokumentsenteret for journalføring.
 •   Å sjølv importera elektroniske dokument inn i sak/arkivsystemet 
 •   Å ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystemet WebSak Fokus
 •   Å kontrollera at riktig offentlegvurdering er gjort.
 •   Å kontrollera at saker er riktig registrert og på rett sakshandsamar
 •   All dokumentproduksjon i eit fagsystem (WebSak, Acos Barnevern, CosDoc, Visma PPI o.l.)
 •   Å avskriva inngåande og interne dokument som er handsama.
 •   Å leggja utgåande brev i konvolutt og frankera, eller senda elektronisk
 •   Å ønskja avslutta arkivsaker etter kvart som dei er ferdighandsama.

 

Seksjons/avdelingseiar har ansvar for å

 •   Gjennomføra offentlegvurdering.
 •   Sjå til at restanselister vert følgd opp.
 •   Bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivaretekne.
 
Laster...